Skip to content

A bába születése MR 115

2017/07/19

Születni jó!

A film az idei berlini filmfesztiválon „Sage-femme” címen szerepelt, ami szülésznőt, bábaasszonyt jelent, de ugyanakkor szó szerint bölcs asszonyt is. A magyar mozikban Én és a mostohám címen fut, nem tudni miért.

Bővebben…

Évközi 17. vasárnap “A” év – Az emberhalász töprengése

2017/06/22

A mennyek országa hasonlít

Igazgyöngy

Abban az időben: Jézus ezt mondta a tömegnek: A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez. Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet. A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz is, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amije csak volt és megvette. Bővebben…

Évközi 16. vasárnap A év – Képzavar

2017/06/22

Magyarázd meg nekünk a (…) példabeszédedet!”

 

 

Képzavar

Abban az időben: Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek: „A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a földjébe. Amikor szolgái aludtak, jött az ellensége, és konkolyt szórt a búza közé, aztán elment. A vetés szárba szökött és kalászt hányt, de a konkoly is felütötte a fejét. A szolgák elmentek a gazdához és megkérdezték: Uram, ugye jó magot vetettél földedbe? Honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: Ellenséges ember műve. A szolgák tovább kérdezték: Akarod, hogy elmenjünk és kigyomláljuk? Nem – válaszolta –, nehogy a konkolyt gyomlálva vele együtt a búzát is kitépjétek! Hagyjátok, hadd nőjön mind a kettő az aratásig! Aratáskor majd szólok az aratóknak: Előbb a konkolyt szedjétek össze, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe!” Bővebben…

Évközi 15. vasárnap A év Boldogok a nyitottak

2017/06/22

A tudás rejtve marad!

A ti szemetek boldog, mert lát, s a fületek is az, mert hall.

Abban az időben: Jézus elment hazulról, és leült a tó partján. Nagy tömeg gyűlt köréje, ezért beszállt egy bárkába és leült, a tömeg pedig a parton maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenre tanította őket, mondván: „Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az égi madarak és fölcsipegették. Más mag köves talajba hullott, ahol nem volt neki elég föld. Gyorsan kikelt, mert nem volt mélyen a földben. Amikor azonban forrón tűzött a nap, elszáradt, mert nem volt gyökere. Ismét más szúrós bogáncsok közé esett. Amikor a bogáncsok felnőttek, elfojtották. A többi jó földbe hullott s termést hozott, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik meg harmincszorosat. Akinek füle van, hallja meg!

Ekkor odamentek hozzá tanítványai és megkérdezték: „Miért beszélsz nekik példabeszédekben?”Nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait – felelte –, de nekik nem. Akinek van, annak még adnak, hogy bőségesen legyen neki, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek nekik példabeszédekben, mert van ugyan szemük, de nem látnak, van ugyan fülük, de nem hallanak. Beteljesedett rajtuk Izajás próféta jövendölése, mely így szól: Hallván hallotok, de nem értetek, nézvén néztek, de nem láttok. Megkérgesedett e népnek a szíve. Nehezen hallanak a fülükre, a szemüket meg behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, s szívükkel ne értsenek, nehogy bűnbánatot tartsanak, és meggyógyítsam őket. A ti szemetek boldog, mert lát, s a fületek is az, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és sok igaz ember kívánta látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.”

Ti tehát halljátok a magvetőről szóló példabeszédet! Aki hallgatja az országról szóló tanítást, de nem érti meg, ahhoz eljön a gonosz és elrabolja, amit a szívébe vetettek. Ez az, ami az útszélre esett. A köves talajba hullott ellenben az, aki meghallgatja a tanítást és szívesen be is fogadja, 21de az nem ver benne gyökeret, mert csak ideig-óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csakhamar megbotránkozik. A szúrós bogáncs közé hullott pedig az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka gazdagság elfojtja a tanítást, úgyhogy nem hoz termést. Végül a jó földbe hullott az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, s jó termést is hoz, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.”Mt 13,1-23

 

Mottó: A ti szemetek boldog, mert lát, s a fületek is az, mert hall.

Ez a történet jól illusztrálja, hogy a tanulás nem azonos a tananyag felszívásával, szivacs módjára, hanem bizony, meg is kell emészteni. Jézus az érzékszerveink megbízhatatlanságára figyelmeztet. Az empirikus „hiszem, ha látom”, több mint csalóka lehet. A mélybe, a dolgok mélyére kell látnunk, és ez egyszerre ajándék és kemény munka.

Ajándék, amennyiben Jézus nem elégszik meg frappáns képek, hasonlatok nyújtásával, hanem megadja az értelmezés kulcsát is. Persze, csak annak, aki nyitott. A tanítványok szívét és ezzel szemét Jézus megnyitotta. S kemény munka, amint azt maga a példabeszéd megmutatja, hisz ezernyi tényező terelheti el figyelmünket a látottaktól és hallottaktól. Ha ezeket kizárjuk, ha befogadók vagyunk, akkor újabb ajándék vár ránk: minden szó, minden gondolat százszorosan kamatoz. Imádkozzunk hát, hogy a példabeszéd szavaival jó termőföldnek bizonyuljunk!

2017. JÚLIUS 16. ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP – „A” ÉV

Évközi 14. vasárnap A év – Üzenet a “kicsiknek”

2017/06/22

Nyugalmat talál lelketek

Nyugalom

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsiknek! Igen, Atyám, így tetszett neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, Én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű. Mt 11,25-30

 

Mottó: Nyugalmat talál lelketek

Ígéret marad

Milyen nagy szükségünk van nyugalomra ebben a zaklatott világban! A wellness ipar nyugalmat kínál, de meg tudja adni? S mit kínál Jézus? Furcsa terápiát: igát ígér terhek helyett. Hát lehet ez jó üzlet, üdvös csere? Az ígéret egyértelmű: Én felüdítlek titeket! Mindenkit, aki fáradt, előfeltétel nélkül. Azaz fel kell cserélni a Világ terheit az Ő igájával. Az iga, vagy járom, vagy hám az állattartásból ismert, mindjárt az jut eszünkbe, hogy „igába tör”.

Feladjuk hát szabadságunkat? Hódolatra kényszerüljünk? Nem tűnik vonzónak. Miféle iga ez? A szelídség és alázat igája. Csak ha tudatában vagyok, hogy mindeddig büszkeségem volt a jármom, a gőg volt az igám, kezd az üdvös csere elfogadhatónak tűnni. Jézus nem tőlünk követeli az alázatot, hanem felkínálja önön szelídségét és alázatát. Hát bizony, kell egy kis bölcsesség, hogy felfogjuk! Isten mindezt a kicsiknek nyilatkoztatta ki. Kicsiknek kell  hátlennünk, hogy meghalljuk. S ha meghalljuk, egyúttal az Atya hívó szavát is meghalljuk!

2017. JÚLIUS 09. ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP – „A” ÉV

Évközi 13. vasárnap A év – Vagy megtagadsz, vagy befogadsz.

2017/06/22

Aki titeket befogad, engem fogad be

Önmegtagadás

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám, aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi vállára a keresztjét, s nem követ, nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti; aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja. Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz, az igaz ember jutalmában részesül. S ha csak egy pohár friss vizet ad is valaki egynek, akár a legkisebbnek is azért, mert az én tanítványom: bizony mondom nektek, nem marad el jutalma.” Mt 10,37-42

Mottó: Aki titeket befogad, engem fogad be

Befogadás

Feltűnt mát nektek, hogy e beszédben Jézus a négyszeres tagadással szembe állítja a négyszeres befogadást? Azt tanítja, hogy nem méltó hozzá, sem az, aki szüleit vagy gyermekeit elébe állítja, jobban szereti azokat, mint a Mestert, sem az, aki nem képes az önmegtagadásra, mert ragaszkodik az élethez. Ahhoz az élethez, amely még nincs megváltva. Nehéz lehet Krisztus követőjének lenni, gondolhatnánk. De Jézus négy utat is kínál, hogy emberi erőnkhöz mért, számunka elérhető módon váljunk követőivé. A tagadás helyébe az igenlés lép, és az igen a befogadás igenje. Bővebben…

MR 114 Min is vesztünk össze? Momó negyedik leckéje

2017/06/20

Emlékeztek? Momóról meséltem, a kislányról, aki csodálatosan meg tud hallgatni mindenkit.  Ezért is lesz mindenki a barátja. Két barátot már bemutattam, Beppót, az utcaseprőt és az ifjú álmodozót, Gigit. Minden barátját nem tudom bemutatni, már csak azért sem, mert minden olvasó Momo barátja lesz. Fogadni mernék, hogy a kedves hallgató is rég szívébe zárta őt. Ha igen, megtapasztalhatták, hogy Momo akár rég ellenségeket is kibékít. Például két barátját, a vendéglőst, Ninót és a kőműves Nicolát. Halálosan összevesztek. Nino jó ember volt, és feleségével együtt minden jóval ellátták Momót. Étterme nem volt éppen túl sikeresnek mondható, idős vendégei egy pohár bor ellett elüldögéltek naphosszat, és ebből, ugye nehéz megélni. El is fogja majd őket kergetni, amikor az időtakarék szürke tisztviselői ráveszik, csak azzal foglalkozzon, ami pénzt hoz. Minden más időpazarlás. Erről amúgy más komoly emberek könyveket írnak, és az időgazdálkodás hangzatos nevet adják tanácsadó írásaiknak. No, Nino nem várt a szürke idő tolvajokra, hogy összevesszen barátjával. Erre az időt sem sajnálta, szinte sportot űztek a torzsalkodásból. Egymás makacsnak mondták, és végül ebben mindkettőjüknek igaza volt. Szitkozódtak, sőt időnként össze is verekedtek.

Sértegetni tilos!

És mindig úgy kezdődött, hogy a másik visszaütött. És egymás szakmabeli tudását kétségbe vonták- Nicola például a kocsma ajtajára kiírta, hogy „aki belép ide, káros, mert becsapja a csapláros.” Hát ez durva. Persze Nino sem maradt adósa. Szerinte Nicola éjjel-nappal részeg, és már a dédapja is ilyen volt, ő építette ilyen ferdére a pisai tornyot. Ami, ha jól belegondolunk, hármas sértés: hisz Nino az alkoholizmus vádja mellett Nicola szakmáját és őseit egyetlen mondatban sértegette. És mit csinált a mi kis tündéri Momónk? Hallgatásával és pártatlan odafigyelésével ráveszi őket, hogy a régi vitát kibogozzák és rájöjjenek, hogy egykor egy semmiségen vesztek össze, és az egész egy félreérés. Az is kiderül persze, hogy egyikük sem volt ártatlan, úgy szépen mindenki a maga hasznát igyekezett biztosítani, mint az igazi gazdaságban. És sehol egy láthatatlan kéz, mely a közgazdász Smith szerint mindent rendbe tenne, és győz a közjó. Momó volt a békítő és kiegyenlítő kéz, de éppenséggel nem láthatatlan. És a végén a két vitázó fél nagyot nevetett. Egymáson és önmagukon, mint ahogy remélem az olvasók és immár hallgatóim is.

Bővebben…